تک مضراب

تا كجا خواهي ماند ؟

تا كجا خواهي بود ؟

و من از پنجره ي بسته ي تنهايي ها

به كدامين رويا

با تو از روشني روز دگر خواهم گفت ؟

تو مرا مي داني ،

تو مرا مي فهمي ،

 و من از خجلت تكرار غمت

داغي از تاريكي بر دل خود دارم

 

 

 تو به من مي گويي :

آنچه بگذشت ، گذشت

ولي از آمدن فردايش ، ترسانم

روزي همچون ديروز

روزي همچون امروز

كه به تكرار مكرر باقيست

به كدامين باور من به تو خواهم گفت :

كز پس فرداها ،

 بهترين روز خدا خواهد بود ؟

 

/ 0 نظر / 5 بازدید