شرافت

می دونی !

گاهی فک می کنم من چقد شبیه یه توله سگ خیابونیم که داره زیر دست و پای آدما می لوله و هی کفشاشونو بو می کشه و دور پاهاشون می چرخه ... اونوخ دوس داره هی خودشو بماله به کفشای ترتمیزو واکس خورده ی یه جنتل من... بعد مرده هی نوک کفششو می ذاره زیر دله سگه یا به پهلوش و هلش می ده عقب... حواسشم هس کفشاش سگی نشه.... اما سگه فک می کنه مرده داره باهاش بازی می کنه، دوباره میاد طرفشو دم تکون می ده...

پ.ن:همانا شریف ترین آدمیان آنانند که قلب دیگران را به آسانی نمی شکنند، و از آنها با شرافت تر کسانی اند که قلب شکسته دارند ، اما جنون انتقام ندارند...

پ.ن:نگرانناراحت

 

/ 0 نظر / 4 بازدید