دکتر سر خود

دیشب تا صب خابم نبرد

چشمام قرمز شده

سرم درد میکنه

پوست لبمو کامل کندم

اما حالم هنوز بده

برای خودم "درباره ی الی " تجویز کردم.

منتها نمی دونم قبل از ناهار یا بعد از ناهار

و فاجعه این است که حالت تحول مجال ناهار نمی دهد!

/ 0 نظر / 4 بازدید