حالا باشه ام هست دیگه! چیکار کنم!

دست چپم از ساعت ده و دقه که زیر دوش داشت موهامو میشست خاب رفته. گز گز میکنه. کف دستم. انگشتام. حالام بازوم اضافه شده.

انگشت شَسته پای راستمم از وختی داشتم پای سینک ظرف میشتم تا الان که شاید 45 دقه ای گذشته باشه گز گز میکنه .

تاری دید و دوبینی ندارم هنوز. ینی ام اسه؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید