اگه مامانم هی اصرار نمیکرد شام بخورم چی؟

تقریبن از ظهر به بعدِ دیروز ، پای لب تاب سپری شد. و سرچ در سایت های لب تاب و تبلت و گوشی ! آخرشم هیچ چیزه دندون گیری که با بودجه ی فعلی من مناسب باشه ، پیدا نکردم.

بعد هم سریال دیدم . و هی بیشتر و بیشتر به هدر دادن عمرم ادامه دادم!

اونوخ ساعت ده شب ، سر میز شام لیست کارایی که باید انجام بدم حتمن تا دوشنبه شب، یادم اومد و منم روی دسمال کاغذی دمه دستم نوشتمشون.چقدم زیادن!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید