I am flexible

مثل ماری که بعد از هفته ها گرسنگی از لانه اش بیرون آمده، بی صدا نزدیک میشوم و با سرعت میپیچم دورش. فشار میدهم .اول از کمر و بعد از گردن فلج میشود. دست آخر انقدر گلویش را نگه میدارم تا تکان هایش تمام شود.

نعش کبودش میماند . و من به آرامی میخزم و سرمای تنم را روی لش هنوز داغش جا میگذارم .

فش فش کنان دور میشوم . زهرم را ریخته ام. بی آنکه گاز بگیرم. فقط منعطف بودم. همان طور که همیشه باید میبودی. همانطور که همه میگفتند باید باشی. در برابر زندگی. فقط منعطف بودم.

اگر زندگی هم منعطف بود حالا کبود نمیشد . نمی مرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید