چرا گرفته دلت ، مثل آنكه تنهايي.

- چقدر هم تنها !

فكر مي كنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستي .

-دچار يعني ؟

 عاشق !

و فكر كن كه چه تنهاست اگر ماهي كوچك دچار آبي درياي بيكران باشد.

- و عشق ؟

 صداي فاصله هاست

وصل ممكن نيست ،

 هميشه فاصله اي هست ،

دچار بايد بود ..

/ 0 نظر / 4 بازدید