نکته!

تو این تبلغ مسخرهه هس ، تن تاک! آقاهه میگه از وختی از تن تاک استفاده میکنم ، رابطم با همکارام خیلی بهتر شده!!! اونوخ همکاراشم یه سری آقا هستن نشستن دوره میز . ینی منظورش رابطه ی کاریه؟؟؟ رابطه ی کاری چه ربطی به هیکل آدم داره دقیقن؟  به مامانم گفتم فک کنم خودش و همکاراش مشکلات اخلاقی ! دارن! والا! ینی چی خب؟ از وختی هیکلم خوب شده رابطم با همکارام بهتر شده!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید