مردم چه دله خجسته ای دارنا!

 هنوز مچ دستم خیلی درد میکنه،  دوتا از انگشتامم چسبیده به اتو سوخته، اونوخ خانوم مسئولمون زنگیده که شماره کارت بگیره ازمو بگه که چارشنبه تطیلیم،

بعد از الان داره صندلی رزرو میکنه واسه عروسی من!

آخرش گفتم باشه! من اگه عروسی گرفتم حتمن شمارو دوت میکنم! 

/ 0 نظر / 4 بازدید