?=A+B

1-به زبان بیگانه ، وصف عاشقی ، فال این لاو است!

فال یعنی افتادن ، بزیر آمدن ، زمین خوردن ، ساقط شدن، فال ینی فرو ریختن.

لاو یعنی عشق ، شیدایی ، والگی ، دلباختگی ،محبت فراوان  ، دوست داشتن

فال این لاو یعنی توی دوست داشتن یک نفر زمین بخوری! ینی بیفتی توی دوست داشتن یک نفر!

وختی یک نفری فال این لاو میشود برای یک نفر دیگر ، یعنی در برابر عشق به زانو آمده . ینی برای آن آدم به زانو آمده ...

2-زمین خوردن یک مقوله ی دردناک است ، حتا اگر درد و جراحت جسمی نداشته باشد . زمین خوردن یکجور خارج شدن از حالت ایستایی ، یک جور تزلزل، یک جور بی حواسی است. زمین خوردن یک اتفاقی است که اگر چشمهایت باز نباشد اگر حواست به راه نباشد اگر احتیاط نکنی ، دچارش میشوی.

زمین خوردن درد دارد، بعضی وختها. زمین خوردن خنده هم دارد. به خصوص برای کسانی که نظاره گر هستند...

3-در توصیف دوست خوب ، نوشته بود : کسی است که وختی شما زمین میخورید ، آنقدر میخندد تا در کنار شما به زمین بیفتد .

/ 0 نظر / 4 بازدید