مث من !

 

*تو زن داری؟

-اوهوم

گرمه؟

-آره!

خدا زن سرد نصیب نکنه! زنی که آدم باید گرمش کنه .پاهاش مث بتون.انگشتاش مثل قندیل .

آن اسب کهر را بنگر/امریک پرس برگر

**انگشتام مث قندیل.پاهام مث بتون...

/ 0 نظر / 4 بازدید