گلی ام گفته به سلامتی! مارم دعوت کن عروسیت!

والا من یادمه قدیما ، دخترا به د.وس پسرشون میگفتن واسم خاسگار اومده یا نمی دونم میخام شوهر کنم و اینا! که طرف تکلیفو معلوم کنه.

حالا بعد 3 سال برگشته گفته : آره همه تو فامیل میگن چرا زن نمی گیری؟ میخان برا ما زن بگیرن! و اینا!

مثلن منظورش این بوده که دوستم بره خاسگاریش احیانن؟

/ 0 نظر / 5 بازدید