ترازو بین 47 و 48 مردد است!

با تشکر از همه ی کسانی که خاسته و ناخاسته و از عمد و فرع و قصد و خیر خاهی و بدجنسی و همه ی موارد دیگر! خاب و خوراک و زندگی من را به هم پیچاندند.

و شرایط یک جوری شد که دیروز لباسی که سیصد بار پرو شده بود ، سه سانت از همه طرف گشاد شد. و دیشب همه گفتند که از نمای بغل شده ام یک خط کش!

و امروز صبح مجبور شدم کمربند ببندم به شلوارم و انقدر بکشم تا به آخرین سوراخ برسد و از آن طرف اضافه بیاید! بعد توی مدرسه شاگردم زده بود به کمرم که خانم شما چقد صافین!

دستون درد نکنه. من الان راضیم از حجمم. شما دیگه دست از تلاش بردارید!

/ 0 نظر / 4 بازدید