در گلوی من ابر کوچکیست...

انگشتان تازه میخاهم، تا جور دیگر بنویسم...

شهریور 94
1 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
11 پست
اسفند 93
14 پست
بهمن 93
19 پست
دی 93
24 پست
آذر 93
21 پست
آبان 93
9 پست
مهر 93
11 پست
شهریور 93
13 پست
مرداد 93
9 پست
تیر 93
14 پست
خرداد 93
27 پست
اسفند 92
29 پست
بهمن 92
22 پست
دی 92
33 پست
آذر 92
39 پست
آبان 92
34 پست
مهر 92
41 پست
شهریور 92
42 پست
مرداد 92
38 پست
تیر 92
22 پست
خرداد 92
19 پست
اسفند 91
11 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
10 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
اسفند 89
15 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
5 پست